12 жылдық білім беру - 12-летнее образование, №3, 2020

9 Апрель 2021
150
12 жылдық білім беру - 12-летнее образование, №3, 2020
БІЛІМ БЕРУ САЯСАТЫ – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
 
А. Акылбекова 
Абай мұрасы ұрпаққа үлгі ...................................................................... 3
 
БІЛІМ БЕРУ ТЕОРИЯСЫ МЕН ПРАКТИКАСЫ
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ
 
Ұ.З. Ешимова, А.Қ. Меңдібаева 
12 жылдық білім беру жағдайында «Заттардың құрылысы» тақырыбын оқытуды жетілдіру................7
М. Бердиева  
Формирование навыков проектной деятельности посредством филологических дисциплин.............12
Н.А. Хасенова
Репродуктивті денсаулықты сақтауды биология сабақтарында жаңартылған оқу бағдарламасы
негізінде оқыту............................................................................................................................................16
А.М. Мамырханова, Б.С. Ахметова, Г.А. Куанышева 
Из международной практики по работе с неуспевающими 
обучающимися в организациях среднего образования......................................................................... 21
 
 
ТӘРБИЕНІҢ ТЕОРИЯСЫ МЕН ПРАКТИКАСЫ –
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ВОСПИТАНИЯ
А.Ш. Оракова  
Отбасының ерекшеліктері және олардың тәлім-тәрбиелік ролі ........................................................... 27
С.З. Сулеева, Б.Б. Байқас   
Құндылықты жасынан, ұға білсін жас ұлан! ........................................................................................... 32
Г.Ә. Қуанышева, Б.С. Ахметова    
Орта білім беру ұйымдарында балалар мен жасөспірімдер арасындағы
қоғамға қайшы әрекеттердің алдын алу ................................................................................................. 35
 
 
ҒЫЛЫМИ ІЗДЕНІС - НАУЧНЫЙ ПОИСК
 
Н.А. Хасенова  
«Биология» пәнін оқытуда оқушылардың ғылыми-жаратылыстану дағдыларын 
қалыптастыру және дамыту .................................................................................................................... 39
А.У. Сатаева 
Баламалы ресурстардан қуат көздерін алу және экологиялық мәселелерді шешу жолдары.............44
Қ.Ш. Нұрманова
Ұлттық инновациялық мектеп – ұлттық тұрғыдан білім берудің баспалдағы........................................49
 
 
 
БІЗДІҢ АВТОРЛАР – НАШИ АВТОРЫ ......................................................................................................53
АВТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН ЕРЕЖЕ – ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ.............................................................54