Білім - Образование №3, (94) 2020

9 Апрель 2021
117
Білім - Образование №3, (94) 2020
МАЗМҰНЫ
БІЛІМ БЕРУ САЯСАТЫ / ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА / EDUCATIONAL POLICY 
Сулейменова Г.Ж., Нұрпейсов М.Н. 
Білім беру саласын цифрландыру мәселелерінің маңыздылығы……..................................................6
Tastanova A.  
On the Regulatory Support of Applied Pedagogical Bachelor Degree 
in the Republic of Kazakhstan............................................................................................................……11
Петрусевич А. А. 
Проектирование современной модели исследовательской компетентности 
преподавателя высшей школы........................................................................................................……22
Базарбекова Р.Ж.
 Халықаралық PIRLS зерттеуі............................................................................................................……29
 
ОҚЫТУДЫҢ ТЕОРИЯСЫ МЕН ТӘЖІРИБЕСІ / ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ / 
THEORY AND PRACTICE OF TEACHING
Тлеубергенова  К.А., Лайсханов Ш.У., Карменова Н.Н. 
«Өлкетану» курсын өтуде дамыта оқыту технологиясын қолдану жолдары..............................………36
 
ҒЫЛЫМИ ІЗДЕНІС /НАУЧНЫЙ ПОИСК/ SCIENTIFIC SEARCH
Искакова А.М., Алтыбаева Ш.Б., Майтунова А.Т.  
Жоғары білім берудегі оқу жетістіктерін сырттай бағалауға арналған 
тест тапсырмаларының сапасын бағалау ...........................................................................................…47
Нарзуллаева С. Б. 
Арамей жазуы-көне жазу ..............................................................................................................………53
Севериненко А. Н. 
Диагностика уровня познавательного интереса к учебной деятельности младших школьников…....59
 
ТӘРБИЕЛЕУДІҢ ТЕОРИЯСЫ МЕН ТӘЖІРИБЕСІ / ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
ВОСПИТАНИЯ / THEORY AND PRACTICE OF EDUCATION
Муталиева А.Ш., Елемесова Ж.М. 
Жоғары сынып оқушыларын ересектік өмірге дайындаудың психологиялық ерекшеліктері........…..67
 
PERSONALIA
Педагог – ғалым Джанзакова Шолпан Исағалиқызының мерейтойына..........................................…..71
 
CONFERENCES, FORUMS, SEMINARS
 
Республиканский семинар «РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТ КАК ЕДИНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА  
В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ».............................................…….74
 
БІЗДІҢ АВТОРЛАР/ НАШИ АВТОРЫ / OUR AUTHORS……….....................….……….........................…75
 
ЖУРНАЛ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ / ПОЛОЖЕНИЕ О ЖУРНАЛЕ / POSITION ABOUT THE JOURNAL…....…76