Профессионал Казахстана, 3-2020

22 Сентябрь 2020
122
Профессионал Казахстана, 3-2020
MEREITOI IELERI - НАШИ ЮБИЛЯРЫ
 
З.С. Ғайыпов
Арқадағы алғашқы темір жол техникумы ......................................................................................... 3
Д.Е. Касенов
Использование информационно-коммуникационных технологий
в образовательном процессе колледжа .......................................................................................... 7
А.Е. Есенбекова
Профессиональная направленность общеобразовательных дисциплин
в системе технического и профессионального образования ........................................................ 11
Л.И. Матвеева
Дистанционные технологии обучения в колледже – проблемы и перспективы .......................... 14
Г.Г. Мырзагалиева
Организация воспитательной работы
в высшем колледже транспорта и коммуникаций .......................................................................... 17
О.Х. Жунуспеков
Проект «жас маман» и его реализация
в высшем колледже транспорта и коммуникаций г.Нур-султан ..................................................... 21
Л.С. Куатова
Лучшие кадры в летописи колледжа ............................................................................................... 24
Ж.С. Алимгожина
Айқын мақсат – мінсіз қызмет ........................................................................................................... 27
Г.А. Амирова
Развитие транспортного законодательства в Республике Казахстан ............................................ 29
Э.С. Аубакирова
75 жылдық тарихы бар білім ордасы .................................................................................................32
Г.Т. Базилбаева
Абай мұрасы – бүкіл адамзат баласының рухани азығы ................................................................ 34
К.С. Жәдігерова, Ш.Е. Байболова
Professional orientation in english lessons .......................................................................................... 37
Е.Ш. Байдильдин
Студент жастардың отансүйгіштік қасиетін қалыптастыру .............................................................. 39
Р.И. Видергольд
Тренажерные комплексы и автоматизированные рабочие места
как элементы электронных средств обучения в ТиПО .................................................................... 42
А.Т. Далабаева
Колледж күнтізбесі: 75 жыл! ............................................................................................................... 46
Ж.Б. Есентаева
Жаңартылған энергия көзі – болашаққа апаратын жол ................................................................... 47
Т.Н. Естемесов
Познавая историю, стремимся к будущему ...................................................................................... 51
М.М. Жаксыбаева
Студенттердің өндірістік тәжірибесін ұйымдастыру ......................................................................... 55
М.А. Ибраева
Болашақта мамандық таңдау – өміріңнің бір кірпішін дұрыс қала ................................................... 58
А.К. Каримова
Магнитті жастықтағы поезд – біздің болашағымыз! .......................................................................... 62
А.А. Қасымбекова
Отандық ғылым мен білімнің еліміздің экономикалық әлеуетіне әсері ........................................... 64
С.А. Кусайнов
IT-технологиялар білім беру жүйесінің қажетті компоненті .............................................................. 66
А.К. Муканова
Жобалап оқыту технологиясын экономикалық пәндерді оқытуда қолдану .................................... 69
С.А. Муравьева
Роль модульной технологии обучения в модели дуального образования ТиПО ........................... 71
Ж.Т. Мылтыкбаева
Жас оқытушылармен әдістемелік жұмысты ұйымдастыру тәжірибесінен ...................................... 76
Б.К. Мырзагалиев
Физическая подготовка как одно из приоритетных направлений воспитания
будущего специалиста ........................................................................................................................ 79
М.М. Омарова
Кітапхана – білімнің көзі ...................................................................................................................... 81
Л.А. Осташова
Изменение образовательных программ специальностей связи
кафедры «электросвязь» .................................................................................................................... 84
М.Т. Рахымова
Бұйрық мәнді сөйлемдердің қазақ поэзиясындағы қолданысы ....................................................... 87
Б. Сайранкок
Мамандық таңдау – өміріңіздің бір кірпішін дұрыс қалау ................................................................. 90
Б.Т. Сапаров
О развитии интереса студентов к истории как к дисциплине и к истории как к науке ................... 93
А.Қ. Сүндетова
Колледж түлектерінің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру формаларының бірі ретінде
критериалды бағалауды қолдану ....................................................................................................... 95
Е.Б. Тарасова
Информационные технологии как средство формирования профессионализма студентов ........ 98
 
BIZDIŃ AVTORLAR-НАШИ АВТОРЫ................................................................................................ 101
AVTORLARǴA ARNALǴAN EREJELER-ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ............................................. 102