БІЛІМ – ОБРАЗОВАНИЕ №4, (91) 2019

20 Март 2020
125
БІЛІМ – ОБРАЗОВАНИЕ №4, (91) 2019
МАЗМҰНЫ
БІЛІМ БЕРУ САЯСАТЫ / ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА / EDUCATIONAL POLICY
Salimzyanova E.Sh.
Future Bilingual Teachers in the Multilingual and Multicultural Educational Space…..........................……...…..6
Воловик И.В.
Роль образования в становлении современной российской культуры……..………..................................…….…16
ОҚЫТУДЫҢ ТЕОРИЯСЫ МЕН ТӘЖІРИБЕСІ / ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ /
THEORY AND PRACTICE OF TEACHING
Ахметова Б.С., Қуанышева Г.А.
Жалпы білім беретін мектептің 5-7-сыныптарында
«Өлкетану» кіріктірілген курсын жүргізу …………………………………………………………………………………….…... 30
Ашимбетова Р.Д.
Особенности написания аргументированного эссе………………………............................................…………….…… 39
Каримова Б.Т.
Особенности составления краткосрочного планирования урока для совмещенных классов
малокомплектных школ в условиях обновления содержания образования.................................................... 54
Құрман Н.Ж.
Қазақ тілін пәнінен жаңартылған оқу бағдарламасының
оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы рөлі.............................................................. 67
ТӘРБИЕЛЕУДІҢ ТЕОРИЯСЫ МЕН ТӘЖІРИБЕСІ / ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
ВОСПИТАНИЯ / THEORY AND PRACTICE OF EDUCATION
Ештанаев Ғ.Е.
Ақын өлеңдеріндегі азаматтық үн....................................................................................................................................... 75
Иманбаева С.Т., Майғаранова Ш., Нурланова В.С.
Оқушылар ұжымын нығайту және тұлғаны әлеуметтендірудің маңызы…………....................................…….… 82
Каирбекова Б.Д., Бакбаева З.С.
Бөгенбай батыр бейнесінің әдеби шығармаларда сомдалуы.................................................................................. 88
Каирбекова Б.Д., Гумарова М.Б.
Особенности реализации образовательной учебной программы
дополнительного образования «Голос души»…….................................................................…………………...……….. 95
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БІЛІМ БЕРУ ТАРИХЫНАН / ИЗ ИСТОРИИ
КАЗАХСТАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ / FROM THE HISTORY OF KAZAKHSTAN
EDUCATION
Казахской национальной консерватории им. Курмангазы – 75 лет!………..........................…………….. 114
PERSONALIA
Өмір белестері........................................................................................................................................................................... 116
БІЗДІҢ АВТОРЛАР/ НАШИ АВТОРЫ / OUR AUTHORS………........................................................………….........… 119
ЖУРНАЛ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ / ПОЛОЖЕНИЕ О ЖУРНАЛЕ / POSITION ABOUT THE JOURNAL……….……..… 120