БІЛІМ-ОБРАЗОВАНИЕ, №3 (86) 2018

22 Январь 2019
126
БІЛІМ-ОБРАЗОВАНИЕ, №3 (86) 2018
МАЗМҰНЫ
СОДЕЖАНИЕ
 
ОҚЫТУДЫҢ ТЕОРИЯСЫ МЕН ПРАКТИКАСЫ / ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ
 
Н.Ж. Құрман
Қазақ тілі сабақтарында
көркем мәтін талдау жаттығуларының жүйесі...............................................3
S.А. Rakhimbekova
Сurrent issues of philosophy of language...........................................................8
А.К. Свидерский, Б.Д. Каирбекова
Реализация принципа непрерывности во взаимодействии
«школа-вуз» как фактор снижения рисков молодой личности при
переходе к профессиональному обучению..................................................13
А.К. Тастанова
Современные подходы к оценке результатов обучения.......................19
Ш.М. Шуиншина
Вопросы обеспечения преемственности
в обучении на разных уровнях образования..............................................23
 
ТӘРБИЕЛЕУДІҢ ТЕОРИЯСЫ МЕН ПРАКТИКАСЫ / ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ВОСПИТАНИЯ
 
Б.Б. Байкасов, Г.А. Қуанышева
Рухани жаңғыруда өлкетанулық жұмыстардың маңыздылығы...........29
 
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДІҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ / ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 
Д.Ж. Жетписова
Уровень психологической готовности учителей
специального образования.................................................................................34
К.А. Исентаева
Определение потребности повышения профессионального
уровня педагога через мониторинговую деятельность курсов
повышения квалификации.....................................................................................38
Ж.Ш. Маханбетова
Қамқоршылық кеңестер: мектепті басқарудың жаңа жүйесіне
азаматтық қоғамның қатысуы...............................................................................43
Б.К.Сартаева
Роль научных конференций
в формировании профессиональных компетенций..................................47
 
БОЛОН ПРОЦЕСІ ІСКЕ АСУДА / БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС В ДЕЙСТВИИ
 
Ж.К. Исаева
Основные формы интернационализации высшего образования.......................................................................................50
 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БІЛІМ БЕРУ ТАРИХЫНАН / ИЗ ИСТОРИИ КАЗАХСТАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
С. Оспанұлы, К.Мырзағалиева
Тобыл, Торғай бойында ашылған жаңа үлгідегі 
алғашқы мектептер.......................................................................56
 
PERSONALIA
Белгілі әдіскер, педагогика ғылымдарының кандидаты, профессор, «Начальная школа Казахстана», «Средняя школа Казахстана – Қазақстан орта мектебі», «Шағын мектеп – Малокомплектная школа» ғылыми-әдістемелік педагогикалық журналдарының бас редакторы Елубаев Советбай Елубайұлы 80 жаста..................63
 
КОНФЕРЕНЦИЯЛАР, СЕМИНАРЛАР / КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ
 
Облыстық, Астана, Алматы, Шымкент қалалары әдістемелік орталықтарының/кабинеттерінің
жетекшілерінің қатысуымен семинар-кеңес (4 шілде 2018 ж., Астана қ.)....................................66
ҚР Білім беру қызметкерлерінің республикалық педагогикалық тамыз конференциясы «Төртінші
өнеркәсіптік революция жағдайындағы адами капитал» (15 тамыз 2018 ж., Астана қ.).................67
 
БІЗДІҢ АВТОРЛАР / НАШИ АВТОРЫ.....................................................................................69
АВТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН ЕРЕЖЕ / ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ........................................................70