Білім - Образование, №2 (97) 2021

25 Октябрь 2021
132
Білім - Образование, №2 (97) 2021
МАЗМҰНЫ
БІЛІМ БЕРУ САЯСАТЫ / ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА / EDUCATIONAL POLICY
 
Мұқашева Ғ.Ә., Ракижанова А.Ж.
Қазіргі жағдайда үштілді білім берудегі іске асырылған қадамдар.......................................................…6
Kussidenova G., Tastanova A.
Some issues of implementing applied pedagogical bachelor’s degree........................................................11
Жуманова С.С., Шаймерденова Н.Ж.
Билингвальная и поликультурная среда Казахстана:  
вызовы времени, опыт, перспективы сотрудничества.........................…............................................…21
Сағалиева Ж. К., Тортаева Б. Қ., Мукушева А. Н.
Оқытуда шығармашылық дарындылықты дамыту мәселесі.........................…..................................…26
 
ОҚЫТУДЫҢ ТЕОРИЯСЫ МЕН ТӘЖІРИБЕСІ / ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ / 
THEORY AND PRACTICE OF TEACHING
 
Сапаров А. И.
Қазіргі ғылым мен білім берудегі  интерактивті - фасилитациялық тиімді  әдістер........................……39
Халыкова А. М.
Кәсіби тұлғалық құндылықтар – педагогтің кәсіби дамуының негізі.......................................…...…….44
Мукашева М.У., Набатникова Т.И.
Организация учебно-исследовательской работы обучающихся школ  
в условиях цифровизации образования..................................….....................................................……51
Торманов Н.Т., Бауыржан А.Б., Дүйсенбек А.А., Ахметова Б.С.
Синергетика – білім беру жүйесіндегі жаңа әдістемелік тәсіл.............................................................…59
 
ҒЫЛЫМИ ІЗДЕНІС /НАУЧНЫЙ ПОИСК/ SCIENTIFIC SEARCH
 
Кaceнoвa Н., Ахметова Б.С., Куанышева Г.А.
Мeктeптe биoлoгия пәнін aғылшын тіліндe oқытудың тиімді әдіcтeрін aнықтaу....................................70
Оразахынова Н. А., Жаубайқызы З.
«Сатылай кешенді оқыту» технологиясы білім сапасын арттырудың тиімді жолы...............................77
 
ТӘРБИЕЛЕУДІҢ ТЕОРИЯСЫ МЕН ТӘЖІРИБЕСІ / ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ВОСПИТАНИЯ 
/ THEORY AND PRACTICE OF EDUCATION
 
Ахметова Б.С., Куанышева Г.А.
Экологическое воспитание в системе среднего образования Казахстана.…...................................….87
Хлыстун В.Г. 
Народная художественная культура как средство развития  
творческого потенциала подростков.…..............................................................................................….94
 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БІЛІМ БЕРУ ТАРИХЫНАН / ИЗ ИСТОРИИ КАЗАХСТАНСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ / FROM THE HISTORY OF KAZAKHSTAN EDUCATION
 
Таубаева Ш.Т.
Қазақ педагогика ғылымының ордасы – Ы.Алтынсарин атындағы  
Қазақ білім академиясындағы қызметі жайлы пайымдар…..................................................................103
 
PERSONALIA
 
Таубаева Шәркүл Таубайқызы….........................................................................................................................................113
Мамырханова Аймен Молдағалиқызы ….........................................................................................................................118
 
БІЗДІҢ АВТОРЛАР/ НАШИ АВТОРЫ / OUR AUTHORS……….........................................................….………............…119 
ЖУРНАЛ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ / ПОЛОЖЕНИЕ О ЖУРНАЛЕ / POSITION ABOUT THE JOURNAL……….…...…....120