12-летнее образование, 1-2021

7 Сентябрь 2021
174
12-летнее образование, 1-2021
МАЗМҰНЫ – СОДЕРЖАНИЕ
 
БІЛІМ БЕРУ САЯСАТЫ – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
 
Қ.Қ. Әқтанова 
21 ғасырдағы құзыреттілік түрлері мен олардың ресми және бейресми
білім беру жүйесінде қалыптасуы ............................................................................................................ 6
Е.Г. Мелян 
Навыки и компетенции 21 века и их формирование
в системе формального и неформального образования ...................................................................... 11
Г.А. Ногайбаева 
Профильное обучение в школе: международный опыт ........................................................................ 15
 
ОҚЫТУДЫҢ ТЕОРИЯСЫ МЕН ПРАКТИКАСЫ 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ 
 
М.Ә. Мырзагельдиева 
Болашақ мамандардың рухани-адамгершілік болмысын 
этнопедагогика құралдары арқылы дамытудың ғылыми негізі ............................................................ 19
Г.К. Нүсіпалиева, Р.К. Нүсіпалиева 
Орта мектепте «Өмір бойы білім алу» қағидатына негізделген оқытуды жүзеге асыру ..................... 23
М.Д. Баженова 
Жaңaртылғaн білім беру мaзмұны жaғдaйындa инновaциялық 
технологиялaрды пaйдaлaнудың педaгогикaлық aспектілері ............................................................... 26
Г.Б. Байшимирова, Р.А. Кылышбаева 
Сапалы білім алуға, қолжетімділікті қамтамас ететін инклюзивті білім беру ...................................... 31
Л.А. Косатова 
Совершенствование педагогического мастерства учителя 
в рамках непрерывного педагогического образования ......................................................................... 35
В.Расол, Е.Расол 
Педагогтың кәсіби дамуындағы үздіксіз білім берудің рөлі .................................................................. 39
С.Ж. Кажгалиева, А.К. Урбисенова 
«Time for CLIL in Core subjects» ассоциация жұмысы ........................................................................... 43
 
ҒЫЛЫМИ ІЗДЕНІС – НАУЧНЫЙ ПОИСК 
 
Н.Л. Полторадина 
Развитие функциональной грамотности чтения на уроках  английского языка 
с помощью приемов критического мышления ....................................................................................... 47
Н.О. Ержігітова 
Қазақ тілі сабағында грамматикалық тапсырмалар арқылы бастауыш сынып оқушыларының 
тілдік құзыреттіліктерін арттыру .............................................................................................................. 52
Д.П. Маткалыкова
Доступное образование для детей с ограниченными возможностями здоровья ............................... 56
 
ТӘРБИЕНІҢ ТЕОРИЯСЫ МЕН ТӘЖІРИБЕСІ – 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ВОСПИТАНИЯ 
 
А.С. Абдрахманова 
Модель эффективной совместной деятельности - главное условие
воспитания и обучения детей ................................................................................................................. 60
С.Сырлыбеккызы, Н.Т. Сагиндикова 
Үздіксіз экологиялық білім мен тәрбие сабақтастығы ........................................................................... 65
 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БІЛІМ БЕРУ ТАРИХЫНАН – 
ИЗ ИСТОРИИ КАЗАХСТАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Н.П. Балкунова 
История НАО ............................................................................................................................................ 69
 
PERSONALIA 
 
Зауре Абдыкеновна Жумагулова ........................................................................................................ 74
Әділхан Төлегенұлы Дүйсебек ............................................................................................................ 75
 
КОНФЕРЕНЦИЯЛАР, ФОРУМДАР, СЕМИНАРЛАР 
 
А.Ш. Маханбетова 
«Балапан саз» балалар әндерінің жаршысы ......................................................................................... 76
 
БІЗДІҢ АВТОРЛАР – НАШИ АВТОРЫ .................................................................................................. 79
АВТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН ЕРЕЖЕ – ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ ....................................................... 80