Профессионал Казахстана, 1-2021

7 Сентябрь 2021
130
Профессионал Казахстана, 1-2021
ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІН ЖАҢҒЫРТУ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 
 
А.Б. Жунусова 
Повышение эффективности образовательной деятельности 
на основе использования активных методов и форм обучения, 
инновационных педагогических технологий .......................................................................................... 15
 
 
 
ҚАЗІРГІ ПЕДАГОГИКА ҒЫЛЫМЫНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ: ЖАСТАРДЫҢ КӨЗҚАРАСЫ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ: ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ
 
Г.К. Абдикарим 
Жастардың позитивті әлеуметтік қызметін қалыптастыру қазіргі 
білім беру мәселесі ретінде .................................................................................................................... 10
А.М. Қожабай 
Білім сапасын көтеруге тікелей әсер ету факторлары .......................................................................... 14
П.Ш. Султанова, А.К. Тастанова 
Инклюзивті білім беру жүйесіне болашақ педагог-психологтің көзқарасы .......................................... 19
Д.С.Жақсылық, А.Қ. Аманжолова 
Медициналық колледж студенттерінің кәсіби құзіреттілігін 
қалыптастыруда психологиялық ойындардың рөлі ............................................................................... 26
А.М. Халыкова, Д.Х. Матниязова 
Болашақ педагог-психологтердің кәсіби қалыптасуында 
педагогикалық практиканың рөлі  ........................................................................................................... 31
Е.Ә. Әбдіжәділ 
Қазақстанның жоғары білім беру жүйесіндегі академиялық 
ұтқырлықтың даму тарихы ...................................................................................................................... 37
А.С. Әділбай 
Болашақ мұғалімдердің рефлексивті құзыреттілігінің қалыптасуы ..................................................... 42
Б.Б. Динаева, М.С. Тұрысбекова 
Қазіргі заманғы педагогтердің ақпараттық-коммуникациялық құзыреті .............................................. 45
Г. Серикбаева, М. Хайруллаева 
Исследование психолого-педагогической готовности будущих 
педагогов-психологов к работе в системе инклюзивного образования .............................................. 50
М.Г. Хайруллаева 
Диагностика иррациональных установок и убеждений родителей 
воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра ..................................................... 57
К.А. Баймухаметова (Кашимова), А.К. Мынбаева, Г.Ж. Убайдуллаева 
Принципы применения метода монтессори в Казахстане ................................................................... 64
Е.С. Шайланов 
Пути профилактики конфликтов в студенческой среде ....................................................................... 75
 
БІЗДІҢ АВТОРЛАР-НАШИ АВТОРЫ ..................................................................................................... 81
АВТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН ЕРЕЖЕЛЕР-ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ .................................................. 82