12 жылдық білім беру - 12-летнее образование, №4, 2020

23 Июль 2021
173
12 жылдық білім беру - 12-летнее образование, №4, 2020
МАЗМҰНЫ – СОДЕРЖАНИЕ
 
МЕРЕЙТОЙ ИЕЛЕРІ – НАШИ ЮБИЛЯРЫ
 
А.М. Адамбекова
Жаңартылған білім мазмұны – оқыту мен тәрбиелеудің 
әдістері мен тәсілдерін қайта қарастыру ............................................... 4
А.Ж. Қабдулова 
Ұстазы мықтының ұстамы мықты қашанда… ................................. 6
Б.С. Оспанов, Р.Б. Абишева 
Пилотная школа: Новые вызовы и высокие достижения ................. 9
М.Қ. Садуакасова 
Жаңартылған білім беру жүйесі – 
педагогтің кәсіби дамуының негізі ............................................................. 13
Г.Н. Джиренбаева 
Экскурс в историю школы .............................................................................. 15
Л.Ж. Байсова 
Қазақ тілі сабақтарында пәндік және метапәндік 
блім мен дағдыларды қалыптастыру ......................................................... 18
А.А. Кенжегулова 
Модель управленческой системы школы-гимназии ................................ 22
М.Ө. Байоразова 
Білім беру процесін жетілдірудегі 
білім сапасының мониторингі ....................................................................... 25
А.М. Жумадилова 
«Апробация обновлённого содержания образования» 
в средней школе-гимназии №10 им. Ч. Валиханова .................................. 28
А.Б. Далабаева 
Шоқан уәлиханов атындағы 
№10 Орта мектеп – гимназиясының ағылшын тілін ерте оқыту эксперименті жүзеге асты .................................................................................................................. 31
Р.Т. Молдакулова 
Бала тәрбиесі – ортақ іс ................................................................................................................................................ 33
Б.К. Кабаев 
Бала тәрбиесі басты назарда ..................................................................................................................................... 35
А.С. Зейнелкабденова, А.К. Ыдырысова 
Инклюзивті білім берудегі ерекше білімді қажет ететін оқушылардың тәрбиесіндегі 
педагогикалық және психологиялық көмек ........................................................................................................... 37
Н.Ж. Блеутаева 
Қашықтықтан оқытуда оқушының сабаққа деген қызығушылығын 
арттырудың бір жолы – «сабақты зерттеу» тәсілі .......................................................................................... 41
Т.А. Бердникова 
Моя школа – моя жизнь ................................................................................................................................................. 46
Т.В. Калюжная 
Основные подходы к планированию урока .............................................................................................................. 49
Г.Т. Сопиева 
Развитие языковых навыков в рамках обновления содержания 
образования по предмету «русский язык(я2) для школ с нерусским языком обучения» ................... 52
Ж.Т. Бейсенбаева 
Возможности применения дистанционных технологий 
для обучения и контроля знаний в дистанционном обучении ................................................................... 56
Э.Т. Аужигитова 
Мемлекеттік тілді үйрету қағидалары .................................................................................................................... 59
А.А. Ахметова 
Білім беру мен білім алудағы белсенді әдістерді қолдану ............................................................................... 60
М.М. Жапақова 
Қазақ тілін өзге ұлт оқушыларына жетік меңгерту жолдары ....................................................................... 63
Н.Б. Жирикова 
Қазақ әдебиеті сабағында оқушыларды шығармашылыққа баулу .................................................................. 65
Ж.А. Таурбаева 
Қазақ тілі мен әдебиет сабағында тіл дамыту жұмысы арқылы 
оқушылардың тілдік құзыреттілігін қалыптастыру .......................................................................................... 67
Б.К. Кабылбеков 
Бастауыш сыныптарда білім берудің жаңа бағдарламасын қолдануда 
туындайтын мәселелер ................................................................................................................................................. 69
А.А. Оспанoва 
Modern ways of teaching english language ................................................................................................................ 73
К.Т. Сембаева 
Ерте жастан ағылшын тілін оқытудың ерекшеліктері ...................................................................................... 76
Р.К. Молжигитова 
Ағылшын тілін үйренудің тиімді методикасы. 
Қазақ тілі мен ағылшын тілінің ұқсас ортақ дыбыстар .................................................................................... 79
Ж.С. Қанапиянова 
Importance of value based education .......................................................................................................................... 80
А.М.Сулейменова 
Преимущества и недостатки дистанционного обучения в школе .............................................................. 82
N.A. Orynbayeva 
Educational work in english language lessons ............................................................................................................ 84
С.В. Локтионова  
Использование кейс – технологий в учебном процессе, как одного из элементов икт ....................... 85
А. Қалдыбаева 
Жаңартылған білім беру бағдарламасының басты ерекшеліктері ..................................................................... 89
Е.М. Каримов 
Заманауи оқыту әдістемелерінің жеті негізгі модулі. 
«Қашықтықтан оқыту» форматында ұсынылатын акт-ның тиімділігі ................................................... 91
А.Ы. Мендиярова 
Білім қоғамындағы – қашықтан оқыту ....................................................................................................................... 94
И.С. Муравьева 
Изучение основ предпринимательства как залог успешности выпускника школы ................................ 96
К.О. Рахатова 
Ақпараттық технологияның қашықтықтан оқыту барысында тиімділігі ................................................ 98
Г.К. Шукеева 
Развитие общечеловеческих ценностей через различные формы внеурочной деятельности .......... 99
Д.Т. Толкынова 
CLIL пәндік тілдік интеграцияланған оқытуды жүзеге асыру: Әдістемелік ресурстары ................ 102
А.Т. Еркимбекова 
Информатика сабағында жаңа инновациялық технологияларды пайдалану ........................................... 105
Ж.Р. Салкынбаева 
Үйірме жұмысын ұйымдастыру ................................................................................................................................ 108
З.М. Тусупжанова 
Моделирование на уроках биологии ........................................................................................................................ 110
К.Б. Зайтбекова 
Химия сабағында жаңа ақпараттық технологияларды қолдану .................................................................. 114
В.А. Ли 
О важности нравственного воспитания человека .......................................................................................... 116
Г.Т. Сапиева 
Активные методы обучения в начальной школе ............................................................................................... 117
Ж.О. Жанаева 
Дистанционное обучение как одна из форм организации учебного процесса ....................................... 120
Б.Н. Батыршаева 
Интерактивті ойын әрекеті арқылы оқушылардың ой белсенділігін арттыру .................................. 123
Ғ.Б. Коржумбаева 
Бастауыш сынып оқушыларының танымдық қабілеттерін арттыруда 
ақпараттық-коммуникациялық технологияның маңызы ................................................................................. 125
Ш.А. Нусупова 
Музыка сабағында инновациялық педагогикалық технологияларды 
пайдаланудың теориялық-әдістемелік негіздері ................................................................................................. 127
Ә.Қ. Оралова 
Көркем еңбек пәні бойынша әр түрлі технологияларды пайдалана отырып, 
оқушыларды еңбекке баулу ............................................................................................................................................ 130
Т.Б. Урбан 
«Художественный труд» в рамках обновления содержания среднего образования 
Республики Казахстан .................................................................................................................................................... 132
Ж.Ш. Султанбекова 
Музыкалық оқу тәрбие әдістері және негізгі бағыттары .................................................................................... 138
А.М. Кенжебаев 
Дене тәрбиесі сабағын оқыту кезіндегі жаңа технологиялардың тиімді жақтары ................................... 142
М.К. Джакупов 
Спорт в школе .................................................................................................................................................................. 144
Г.С. Топаева 
Қазіргі футболдағы ойыншылардың дене дайындығының деңгейі ................................................................ 146
А.Ж. Адамбаева 
Ата-ана мен мектептің қарым-қатынасы ұрпақ тәрбиесінің қайнар бұлағы .............................................. 148