+7 7172 72-59-73
info@nao.kz
+7 7172 72-59-73
info@nao.kz
Білім

«Білім – Образование» ғылыми-педагогикалық журналы 2000 жылдан бастап басып шығарылады.

«Білім - Образование» ғылыми-педагогикалық журналы білім беру жүйесінің көкейкесті мәселелерімен қатар, қазақстандық және шетелдік педагогтердің озық тәжірибелерін және ғылыми-зерттеулердің нәтижелерін, оқу-әдістемелік, нормативті нұсқаулық, ақпараттық талдау материалдарын жариялауға бағытталған.

«Білім беру саясаты» айдарында тұрақты даму, үдіксіз білім беру, инклюзивті білім беру, өмір бойы білім алу үшін білім беру сұрақтары бойынша  ООН/ЮНЕСКО стратегиялық құжаттары, Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы нормативтік-құқықтық құжаттары орналастырылады;

«Оқытудың теориясы мен практикасы» айдарында жеке пәндерді оқытудың әдістемесі және инновациялық теориясы бойынша  материалдар, сонымен қатар  оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру мен талқылау сұрақтары талқыланады.

«Тәрбиелеудің теориясы мен практикасы» айдарында өскелең ұрпақты тәрбиелеу үдерісінің әртүрлі аспектілері қарастырылады, сонымен қатар  білім беру үдерісінің тәрбиелеу әлеуетін көтеруге бағыталған және «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық идеясын жүзеге асыру аясында оқыту мен тәрбиелеуді кіріктіру мәселелері жарияланады.

«Әдістемелік мектеп» айдарында жеке пәндерді оқытудың заманауи әдістемелері, оқытуда АКТ-ны қолдану мүмкіндіктері  бойынша материалдарды орналастыру жоспарланады.

«Болон процесі» айдарында Болон процесіне қосылу контексінде отандық жоғары оқу орындарын халықаралық жайғастыру сұрақтары қарастырылады (университеттердің автономдық ұстанымдарын іске асыру; жоғары білім берудің үшдеңгейлі үлгісі;  ECTS академиялық кредиттер; студенттердің, оқытушылардың және әкімшілік қызметкерлердің академиялық ұтқырлығы; дипломның Еуропалық қосымшасы; жоғары білім берудің сапасын бақылау және т.б.)

«Педагогикалық білім берудің мәселелері» айдарында педагог кадрларды даярлау мен қайта даярлауды жаңғырту сұрақтары, сонымен қатар, білім беру мазмұнын жаңарту, жеке тұлға мен еңбек нарығының сұраныстарын ескере отырып, кадрларды дайындау құрылымын анықтау және болжамдау сұрақтары қарастырылады.

«Ғылыми ізденіс» айдарында білім беру және тәрбиелеу саласындағы ғылыми зерттеулердің көкейкесті мәселелері бойынша мақалалар жарияланады, сонымен қатар білім берудегі педагогика мен инновациялық технология саласындағы іргелі және теориялық-қолданбалы зерттеулердің маңызды нәтижелері мен жетістіктері басылып шығарылады.

«Қазақстанның білім беру тарихынан» айдары отандық педагогикада өздерінің іздерін қалдырған көрнекті тұлғаларға, еліміздің білім беру жүйесінің тарихына арналған.

«Халықаралық ынтымақтастық» айдарында отандық білім беру ұйымдарының шетелдік серіктестерімен тиімді ынтымақтастық ұйымдастыру сұрақтары, білім беру жүйесінің әртүрлі аспектілері бойынша халықаралық тәжірибелерін қамтитын материалдар орналастырылады.

«Конференциялар, форумдар, семинарлар» айдарында білім беру сұрақтары бойынша Қазақстанда және шетелде өткізілген конференциялардың материалдары жарияланады.

 

Редакция алқасы

 

Жилбаев Ж.О. — к.п.н., профессор, председатель редакционной коллегии, президент Национальной академии образования им. И.Алтынсарина;

Балыкбаев  Т.О. — д.п.н., профессор, ректор Казахского национального педагогического университета им. Абая;

Жетписбаева Б.А. — д.п.н., профессор, ректор Инновационного Евразийского университета;

Кожамжарова Д.П. — д.и.н., профессор, ректор Южно-Казахстанского государственного университета имени М.Ауэзова;

Менлибекова  Г.Ж. — д.п.н., профессор, профессор кафедры «Социальная педагогика и самопознание» ЕНУ им. Л. Гумилева;

Моисеева Л.В. — д.п.н., профессор, зав. кафедрой ЕиМП Института педагогики и психологии детства (Россия);

Сарыбеков  М.Н. — д.п.н., профессор, ректор  Таразского государственного университета им. М.Х. Дулати;

Сманкулова Ж.Е. — д.и.н., профессор кафедры методики преподавания истории и общественных дисциплин Казахского национального педагогического университета им. Абая;

Чоросова О.М. — д.п.н., профессор, директор Института непрерывного профессионального образования СВФУ имени М.К. Аммосова(Россия);

Шаймерденова Н.Ж. — д.ф.н., профессор кафедры филологии Казахстанского филиала Московского государственного университета им. М. Ломоносова;

Мукашева М.У. — к.п.н., доцент, ученый секретарь Национальной академии образования им. И.Алтынсарина;

Нарбекова Б.М. — к.и.н., доцент, заместитель директора Департамента высшего и профессионального образования МОН РК. 

бiрiншiсi алдың. 1 2 3 соңғысы