Тәрбие теориясы және әдістемесі орталығы

Орталық атуы:

         ТӘРБИЕ ТЕОРИЯСЫ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕ ОРТАЛЫҒЫ

 1. Құрылғанжылы:1966 ж.
 2. Мақсаты:тәрбиежұмысынғылыми-әдістемелікқамтамасызету.
 3. Миссиясы:Руханибайлығыжоғары, адамгершілік ары таза, физикалықкүш-қуатыжетілген, бәсекегеқабілетті, прагматик, ұлттықбірегейлік, білімікемелденген, даму үстіндегіжәнесанасыашық, XXI ғасырдыңлайықтыөмірінқалыптастыруғақабілеттіжан-жақтыжәнеүйлесімдідамығантұлғанытәрбиелеу.
 4. Орталықтыңжұмысбағыттары:
 5. Ғылымизерттеу;
 6. Әдіснамалықжәнеоқу-әдістемелікқамтамасызету;
 7. Ұйымдастырушылық -әдістемелік. 
 8. Міндеттері:
 9. Қазақстаназаматтарыныңазаматтық, патриоттық, руханижәнеадамгершіліктәрбиесібағытындағыжалпыбілім беру ұйымдары мен мұғалімдердіңтәжірибесінжалпылаужәнетаратумақсатындағылымизерттеужүргізу;
 10. Білім беру ұйымдарындағытәрбиемәселесібойыншамониторингтікжәнеәлеуметтікзерттеулержүргізу;
 11. ҚазақстанРеспубликасыныңжалпыбілім беру ұйымдарындағытәрбиепроцесіноқу-әдістемелікқамтамасызетубойыншаәдістемелікәдебиеттердіәзірлеу;
 12. Тәрбиеаясындабілім беру бағдарламаларынәзірлеудіұйымдастыружәнеқатысу;
 13. Халықаралық / республикалықконференциялар, семинар-тренингтер, дөңгелекүстелдержәнет.б. өткізу.
 14. Жетекшісі:

МамырхановаАйменМолдагалиевна:  орталық директоры, тарихғылымдарының  кандидаты.

 1. Қызметкерлер:

НаурызбайЖұмағалиЖөкейұлы, бас ғылымиқызметкер, педагогиках ғылымдарыныңдокторы,

Ахметова БотагозСаликовнажетекшіғылымиқызметкер,  биология ғылымдарының  кандидаты.

УтемуратоваБасираКазбековна, жетекшіғылымиқызметкер, педагогикахғылымдарының кандидаты. 

КуанышеваГульжамалАльжановна, ағағылымиқызметкер;

БайкасовБолатБакитович, ағағылымиқызметкер.

Накаткова Ольга Ивановна, ағағылымиқызметкер,

 

 1. Әдістемелікұсыным