+7 7172 577 203
info@nao.kz

Государственный общеобязательный стандарт основного среднего образования

Акмолинская область г.Степногорск с.Изобильное ул.Республики, зд42, Cамойленко Анатолий Иванович
26 Февраля 2016
Вопрос / Обращение
Перед системой образования в РК стоит задача адаптирования к сложным условиям и обеспечения качественного образования, учитывающая потребности обучающихся, наряду с поддержанием их сбалансированности с социальными, культурными и политическими требованиями. Целью образования РК на современном этапе становятся не просто знания, но и формирование ключевых компетенций. Внимательно изучив проект ГОСО , согласны с новыми методологическими подходами системно – деятельностный (компетентностный) подход. Стандарт направлен на воспитание личности, а также направлен на изучение сложных предметов в большом объеме. В учебных программах основного среднего образования ожидаемые результаты обучения по образовательным областям конкретизируются в целях обучения по разделам каждого учебного предмета.Обучение трудным предметам, которые будут введены в школьную программу в большом объеме повысят интерес у учащихся (одаренных личностей), т.е. желание учиться только одаренным детям, и нежелание учиться слабоуспевающим, отрицательно может повлиять на здоровье обучающихся, навыков школьников. Стандарт выражает согласованные интересы личности, общества и государства в основном среднем образовании. Директор ГУ«Средней школы с.Изобильное г.Степногорска» Самойленко Анатолий Иванович
Ответ
Здравствуйте! Ваши комментарии приняты к сведению.
А.С.Пушкин атындағы № 1 мектеп-гимназия, А.С.Пушкин атындағы № 1 мектеп-гимназия
26 Февраля 2016
Вопрос / Обращение
Сәлеметсізбе! Шымкент қаласының А.С.Пушкин атындағы №1 мектеп-гимназиясының педагогикалық ұжымы "Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты" жобасымен толық танысып, талқыға салды. Білім берудің стандарты жобасы білім алушылардың нақты білім алып, оны келешек өмірінде қолдана алуына негізделген. Сондай-ақ болашақ ұрпақты жан-жақты дамытуға, тұлғаның функционалдық сауаттылығын жетілдіруіне бағытталғаны айқын көрініп отыр. Жобаның жанашылдығы тілдің үш тұғырлы саясатын жүзеге асыру үшін халықаралық стандартқа сәйкес білім берудің тиімді жақтарын ұсына отырып, осы бағыттарға баса назар аударуы. Жоба білім берудің талаптары мен күтілетін нәтижелерін нақты көрсетіп қана қоймай, білім алушылардың қол жетімді білім алуларына, білімділік дағдыларын толық дамытуларына жүйеленген бағыттар ұсынған, сондықтан да біз ұсынылып отырған жобаны қолдаймыз.
Ответ
Сәлеметсізбе! Сіздердің пікірлеріңіз назарға алынды.
СФМШ №11, Енсегенова Гулзада
26 Февраля 2016
Вопрос / Обращение
Ақтау қаласы,№11 мамандандырылған физика-математикалық мектебі директоры Енсегенова Гулзада: Бастауыш мектептің жалпы білім беру жүйесінде айрықша маңызға ие стандарт жобасы әзірленуде.Болашақ ел азаматының ақыл-парасаты мен жалпы мәдениеті қалыптасуының негіздері дәл осы бастауыш мектепте қаланады. Бастауыш білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті жаңа стандартының басты міндеті - бастауыш мектепке қойылатын әлемдік қауымдастықтың талаптарына сәйкес келетін талаптарды белгілеу арқылы бастауыш білім берудің жоғары сапасын қамтамасыз ету. Білім берудің барлық деңгейлерінің стандарттарын дүркін-дүркін жаңартып отыруы дұрыс деп есептеймін. Өйткені білім беру стандарттары қоғамның үздіксіз өзгеріп отыратын тіршілік ету жағдайлары мен жай-күйіне сәйкес келуі тиіс. Бұл стандарттың жаңа моделінің құрылымы «Мектепте нені оқыту керек?» деген дәстүрлі сұрақтың орнына «Мектепте не үшін оқу керек?» сұрағының мәнмәтінінде өріс алатынын білдіреді. – оқу нәтижелерін бағалаудың оқушылардың оқудағы жетістіктерін нақты белгіленген, ұжым болып жасалған, оқу үдерісінің қатысушыларына бұрыннан белгілі болған, білім берудің мақсаттары мен мазмұнына сәйкес келетін критерийлермен салыстыруға негізделген жүйесін енгізу жақсы бастама деп есептеймін.
КГУ "Средняя школа № 17" акимата города Рудного, Вичканова Лариса Анатольевна
26 Февраля 2016
Вопрос / Обращение
Добрый день! Главное направление новых стандартов – усиление заботы о развивающей стороне обучения, о формировании у школьников умения учиться, т.е. не просто дать школьнику новые знания и умения, а научить их применять, развивать его и в урочное, и во внеурочное время. Поэтому меняются и требования к результатам - это не просто оценка учебы, но и развитие личностных качеств. Нашему школьному коллективу это близко, так как в течение 12 лет наша школа работала в режиме 12-летнего обучения.
Ответ
Здравствуйте! Ваши комментарии приняты к сведению.
Жылыбұлақ орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Раставлетов Серик Абильмажанович
26 Февраля 2016
Вопрос / Обращение
Алматы облысы Қаратал ауданы Жылыбұлақ орта мектеп ұжымы "Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарт" жобасымен танысып, талқылады.Бұл жоба оқушылардың фунционалдық сауаттылығын арттыруға, алған білімін өмірде қолдана білуіне негізделген. Басты назарда кешелек ұрпақты өмірге бейімдеуде кәсіптік бағдар таңдауы назарға алынған. Функционалды сауатты оқушы бәсекеге қаблетті терең ойлай білетін, өзіндік ойы бар сапалы біліммен қаруланған тұлға қалыптасатына сеніміміз мол.
Ответ
Сәлеметсізбе! Сіздердің пікірлеріңіз назарға алынды.
КГУ "Средняя школа № 8 с ДМЦ". г. Текели, Алматинская обл., Костина Ольга Владимировна
26 Февраля 2016
Вопрос / Обращение
Добрый день, уважаемые коллеги! Стандарт образования является одним из важных документов в нашей работе. Познакомившись с Проектом государственного стандарта образования, мы обратили внимание на то, что в нем уделяется особое внимание воспитанию у учащихся общечеловеческих ценностей и гражданской активности, лидерской позиции, развитию функциональной грамотности. На данном этапе развития нашего общества это немаловажные моменты.В Проекте ГОСО достаточно подробно раскрыты требования к уровню подготовки учащихся, способных использовать полученные знания на практике, ориентироваться в информационном пространстве современного общества, с тем, чтобы реализовать себя в будущем.
Ответ
Здравствуйте! Ваши комментарии приняты к сведению.
КГУ СШ № 2 г. Текели, Алматинская область, Турсунгалиев Асан Акжолтаевич
25 Февраля 2016
Вопрос / Обращение
Алматинская область, г Текели, Сш № 2 обсудив в коллективе проект Государственного общеобязательного стандарта основного среднего образования может сказать, что данный документ нацеливает на привитие обучающимся национальных и общечеловеческих ценностей, являющихся для всех важным личностным ориентиром. Дает четкое представление каким должен быть обучающийся на " выходе " из школы. Данный стандарт полностью отвечает требованию времени.
Ответ
Здравствуйте! Ваши комментарии приняты к сведению.
СШ№2, Алматинская область
25 Февраля 2016
Вопрос / Обращение
Добрый день, уважаемые коллеги. Мы считаем, что новый Проект государственного стандарта образования будет способствовать развитию средней школы в Республике Казахстан, которое направлено на всестороннее формирование личности учащихся, адаптацию их в современном высокотехнологичном мире. Радует, что принимаемые законодательные акты в системе среднего образования способствуют в определенной мере движению вперед. Определены учебные предметы углубленного уровня обучения и предметы стандартного уровня. В целом проект государственного общеобязательного стандарта основного среднего образования предлагаем одобрить.
Ответ
Здравствуйте! Ваши комментарии приняты к сведению.
№ 17 ОМ, Хайрат Ақжол
25 Февраля 2016
Вопрос / Обращение
Талдықорған қаласы №17 ОМ «Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты» жобасымен танысты. Стандарт жобасы білім алушылардың нақты білім алуына негізделген. Жоба жас ұрпақты жан – жақты дамытуға, баланың функционалдық сауаттылығын жетілдіруіне бағытталған. Тұлғаны келешек өмірге бейімдеу, кәсіби бағдар таңдау басты назарда. Жобадағы өзгерістер мен толықтырулар білім алушылардың білімі, білігі, дағдысын толық ескерген. Педагогикалық ұжым тәрбиелік бағыттағы «Мәңгілік ел» идеясын ұстанған стандарт жобасын қолдайды.
Ответ
Сәлеметсізбе! Сіздердің пікірлеріңіз назарға алынды.
Неполная средняя школа №16 г.Петропавловск, Неполная средняя школа №16 г.Петропавловск
25 Февраля 2016
Вопрос / Обращение
Г. Петропавловск Неполная средняя школа №16 Добрый день, коллеги! Рада, что открыт такой форум, где мы можем обсудить все наши проблемы. Соглашусь с коллегами, что в процессе внедрения вопросов будет больше. Однако, сейчас хотелось бы обратить внимание на обучающихся с ограниченными возможностями. На стр. 18. п.27 прописано, что для таких детей в школах создаются условия. Возможно, в ГОСО нужно прописать психолого-педагогическое сопровождение детей с комплексными нарушениями. Возможно, это будут адаптированные учебные программы.Спасибо.
Ответ
Здравствуйте! Ваши комментарии приняты к сведению.
Қарағанды қаласы "№41 жалпы білім беретін орта мектебі"КММ, Қарағанды қаласы "№41 жалпы білім беретін орта мектебі"КММ
24 Февраля 2016
Вопрос / Обращение
Қарағанды қаласының « №41 жалпы білім беретін орта мектебі» КММ –нің педагогикалық ұжымы «Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру стандарты» жобасымен танысып, талқылады. Жаңартылған білім беру стандарты оқушының функционалдық сауаттылығын арттыру жолдары айқындалып, ғылым мен білімнің инновациялық жолдарына бағытталып жасалған. Жаңа стандарт жобасында тілдің үш тұғырлы саясатын жүзеге асыру үшін халықаралық стандартқа сәйкес білім берудің тиімді жақтарына баса назар аударылған. Оқушылардың білім деңгейіне қойылатын талаптар мен күтілетін нәтиже айқын көрсетіліп, жобадағы өзгерістер мен толықтырулар білім алушылардың білімі, білік, дағдысын дамыту толық ескерілген. Мектеп ұжымы білім беру стандартының жобасын қолдайды.
Ответ
Сәлеметсізбе! Сіздердің пікірлеріңіз назарға алынды.
методический кабинет город Сатпаев, методический кабинет город Сатпаев
24 Февраля 2016
Вопрос / Обращение
Добрый день. 1. Обсуждать ГОСО основного среднего и общего среднего образования в отрыве от учебных программ и типовых учебных планов, на мой взгляд, преждевременно. Тем более давать какие-либо оценки, ведь определенные в нем цели, задачи без соответствующего нормативного обеспечения останутся только на бумаге. 2. В типовые Правила деятельности общеобразовательных организаций образования, утвержденные Постановлением правительства от 17.05.2013г. №499 внесены изменения. Будут ли они внесены также и в приказ Министра образования и науки №375 от 17.09.2013 "Об утверждении Типовых правил деятельности по видам Общеобразовательных организаций? Спасибо.
Ответ
Здравствуйте! Ваши комментарии приняты к сведению.

первая 1 2 3 4 5 9 последняя

Оставьте комментарий

Captcha