+7 7172 577 203
info@nao.kz
+7 7172 577 203
info@nao.kz
Методические разработки
Перечень методических пособий для методического обеспечения системы образования
30.10.2013
149
Перечень методических пособий для методического обеспечения системы образования

1. Негізгі орта мектепте жаратылыстану циклы пәндерін көп тілде оқыту әдістемесі. Әдістемелік құрал. 53 б.

 

Бұл құралда көптілділікті дамытуға арналған әдістемелік ұсыныстар берілген. Мектеп жағдайында тілдік емес пәндерді бағдарламалық сағат мөлшерінде екі тілде оқыту әдістемесі әзірленіп, сабақтар үлгілері негізінде қолдану ерекшеліктері қарастырылған. «Физика», «География», «Биология», «Химия» пәндерін когнитивтік-коммуникативтік технология бойынша оқыту үлгілері ұсынылып отыр.

Әдістемелік құрал білім беру жүйесіндегі әдіскерлерге, мектеп мұғалімдеріне арналған.

 

2. Преемственность содержания предмета «Английский язык» на уровнях начального и основного среднего образования. Методическое пособие. 50 с.

В пособии показаны пути комплексного осуществления преемственности содержания учебного материала при формировании языковой, речевой, коммуникативной и страноведческой компетенций.

Рекомендовано для учителей английского языка  начальной, основной средней школы, а также для составителей учебников и УМК.

 

3. Қазақ тілін орыс тілді мектептерде интерактивті оқыту технологиясы. Әдістемелік құрал. 48 б.

Әдістемелік құралда қазақ тілін орыс тілді мектептерде интерактивті оқыту технологиясына арналған әдістемелік ұсыныстар берілген. Қазақ тілін орыс тілді мектептерде интерактивті оқыту технологиясының теориялық негіздері және құрылымдық-жүйелік моделі қарастырылған.

Бұл құрал білім беру жүйесіндегі әдіскерлерге, мектеп мұғалімдеріне арналған.

 

4. Информатика пәнінен дидактикалық материалдар  (5-6 сыныптар үшін). Дидактикалық материалдар. 25 б.

Дидактические материалы по информатике для 5-6 классов. Дидактические материалы. 24 с.

Информатиканы жеке және дифференциалды оқытуды іске асыру мақсатында дидактикалық материал информатика пәнінің 5-6 сыныптарға арналған ауыспалы оқу бағдарламасының тақырыптарына сәйкес әзірленген.

Бұл дидактикалық материалдар  әдіскерлер мен жалпы білім беру мектептердің  мұғалімдеріне арналады.

В дидактический материал включены разноуровневые задания по разделам переходной программы по информатике для 5-6 классов, что позволяет осуществлять индивидуальный и дифференцированный подходы обучения информатике.

Данный дидактические материалы предназначены для учителей общеобразовательных школ  и методистов.

 

5. Физика пәніне арналған оқу-әдістемелік нұсқау  (7-9 сыныптар үшін). Оқу-әдістемелік нұсқау. 24 б.

Учебно-методическое рекомендации по физике (7-9 классы). Учебно-методические рекомендации. 24 с.

Ұсынылып отырған әдістемелік құрал 7-9 сыныптарға арналған «Физика» оқу бағдарламасына (2013 ж.) енгізген өзгерістерді шешуге нұсқау ретінде ұсынылады.

Бұл әдістемелік құрал жоғары оқу орындарының ғылыми қызметкерлері мен оқытушыларына, мұғалімдерді қайта даярлау және біліктілігін арттыру институттарының мамандарына, орта мектептің оқу-ісі жөніндегі орынбасарлары мен мұғалімдеріне арналады.

В учебно-методическом пособии представлено методическое сопровождение процесса обучения физики с учетом обновленного содержания предмета. Раскрыты особенности учебных компетенций, формируемых на основе интеграции предметов естественнонаучного цикла. Определены научно-методические  основы  формирования полипредметных учебных компетенций на базе  интеграции предметов этого цикла. Приведены  примеры  заданий с использованием интегративных содержательных ресурсов предметов естественнонаучного цикла, показана методика их использования на уроках, представлены примерные планы проведения уроков с интегративным содержанием.

Предлагаемое учебно-методическое пособие предназначено методистам, учителям школ, колледжей и студентам соответствующих специальностей педагогических высших учебных заведений, авторам учебников и УМК, издательствам.

 

6. Бейіндік мектептің оқу үдерісіне кредиттік жүйемен оқытуды енгізу. Әдістемелік құрал. 57 б.

Внедрение кредитной системы обучения в учебный процесс профильной школы. Методическое пособие. – Астана: Национальная академия образования им. И.Алтынсарина, 2013. – 57 с.

Осы нұсқауларда оқытудың кредиттік технологиясын бейіндік мектептің оқу үдерісіне енгізу әдістемесі қарастырылған, оқытудың кредиттік технологиясы жағдайында қолданылатын негізгі құжаттарды дайындау нұсқамалары берілген.

Әдістемелік нұсқаулар бейіндік мектептің оқытушыларына арналады.

В настоящих рекомендациях рассмотрена методика внедрения кредитной технологии обучения в учебный процесс профильной школы, даны рекомендации по разработке основных документов, применяемых в условиях кредитной технологии обучения.

Методические рекомендации предназначены для учителей профильной школы.

 

 

7. Бейіндік мектеп: 12 жылдық білім беру жағдайындағы даму болашағы. Әдістемелік құрал. 69 б.

Профильная школа: перспективы развития в условиях 12-летней школы. Методическое пособие. – Астана: Национальная академия образования
им. Ы.Алтынсарина, 2013. – 69 с.

Ұсынылып отырған әдістемелік құралда бейіндік мектептердің қазақстандық білім жүйесіндегі орны, бейіндік білім беру мазмұны, бейіндік мектеп типтері мен оның қызметін ұйымдастырудың Типтік ережесі, Жалпы білім беретін ұйымдардағы бейіндік сыныптарға (мектепке) қабылдау Ережесі және Қазақстан Республикасында бейіндік оқытуды дамыту тұжырымдамасы берілген. Еңбек бейіндік мектеп қызметін ұйымдастыруда және жетілдіруде көмекші құрал болып табылады.

Бұл әдістемелік құрал бейіндік мектеп басшыларына, жалпы білім беретін ұйымдардағы бейіндік сынып педагогтеріне, білім саласы әдіскерлеріне, осы саланы зерттеушілерге арналған.

В методическом пособии рассмотрены вопросы состояния профильного обучения на сегодняшний день в 11-летней школе, а также вопросы организации профильного обучения (условия организации, типы и нормативно-правовые основы деятельности профильных школ) в условиях 12-летней школы.

Методическое пособие предназначено работникам системы образования.

 

8. Орта білім ұйымдарын жанбасылық қаржыландыру. Әдістемелік нұсқау. 30 б.

Подушевое финансирование организации среднего образования. Методические рекомендации. 30 с.

Ұсынылып отырған әдістемелік құралда орта білім ұйымдарын жанбасылық қаржыландыру бойынша оқу үдерісіне кредиттік оқу жүйесін отандық тәжірибелер талданып, бейіндік мектептің оқу үдерісіне кредиттік оқу жүйесін енгізу тетіктері анықталған және пәндердің оқу-әдестемелік кешендерінің ерекшеліктері берілген.

Бұл әдістемелік құрал жоғары оқу орындарының оқытушыларына және ғылыми қызметкерлеріне, мұғалімдерді қайта даярлау және біліктілігін арттыру институттарының мамандарына, орта мектептің оқу-ісі жөніндегі орынбасарлары мен мұғалімдеріне арналады.

В методическом пособии рассмотрены вопросы состояния зарубежного и отечественного опыта подушевого финансирования в организациях среднего образования, условия и механизмы внедрения подушевого финансирования организации среднего образования.

Методическое пособие предназначено работникам системы среднего  образования.

 

9. 5-6-сыныптары оқушыларына арналған математикадан деңгейлік тапсырмалар. Дидактикалық материалдар. 26 б.

Разноуровневые задания по математике для учащихся 5-6 классов. Дидактические материалы. – Астана: Национальная академия образования
им.
И.Алтынсарина, 2013. – 25 с.

5-6-сыныптары оқушыларына арналған математикадан деңгейлік тапсырмалар осы сыныптардағы математика курсының негізгі тарауларын қамтиды. Тапсырмалар оқушылардың білімдерін жүйелеуге, жалпылауға және тексеруге арналған.

Бұл құрал жалпы білім беретін мектептердің 5-6-сыныптардында жұмыс атқаратын математика пәні мұғалімдеріне арналған. 

Разноуровневые задания по математике для учащихся  5-6 классов охватывает основные главы курса математики указанных классов. Задания предназначены для систематизации, обобщения и проверки знаний учащихся.

Пособие предназначено для учителей математики, работающих в 5-6 классах общеобразовательных школ.

 

10. 7-9-сыныптары оқушыларына арналған алгебрадан  деңгейлік тапсырмалар. Дидактикалық материалдар. 28 б.

Разноуровневые задания по алгебре для учащихся 7-9 классов. Дидактические материалы. 24 с.

7-9-сынып оқушыларына арналған алгебрадан деңгейлік тапсырмалар осы сыныптардағы алгебра курсының негізгі тарауларын қамтиды. Тапсырмалар оқушылардың білімдерін жүйелеуге, жалпылау мен тексеруге арналған.

Бұл құрал 7-9-сыныптарда сабақ беретін мектептің математика пәні мұғалімдеріне ұсынылады. 

Разноуровневые задания по алгебре для учащихся  7-9 классов охватывает основные главы курса алгебры указанных классов. Задания предназначены для систематизации, обобщения и проверки знаний учащихся.

Пособие предназначено для учителей математики, преподающих в
7-9 классах.

 

11. Кеңістіктегі планиметрия есептері. Жалпы білім беретін мектептердің
7-9 сыныптарына арналған оқу-әдістемелік құралы. 65 б.

Задачи планиметрии в пространстве. Учебно-методическое пособие для
7-9 классов общеобразовательной школы. 65 с.

Оқу-әдістемелік құралы планиметрия мен стереометрия курстары мазмұнының сабақтастығын қамтамасыз етеді, көрсетілген бөлімдер бойынша материалдардың кіріктірілу механизмін суреттейді, стереометриялық ортадағы планиметриялық есептердің кешенін қамтиды. Бұл оқу-әдістемелік құрал оқушылардың геометриялық білімдері деңгейін көтеріп, кеңістіктік ойлауын дамытқысы келген мұғалімдерге арналады.

Учебно-методическое пособие обеспечивает преемственность содержания курсов планиметрии и стереометрии, описывает механизмы интеграции материала по указанным разделам, включает комплекс планиметрических задач в стереометрической среде. Настоящее учебно-методическое пособие предназначено для учителей, желающих повысить уровень геометрических знаний учащихся, развить у них пространственное мышление.

 

12. Физика пәніне арналған оқу-әдістемелік нұсқау (10-11 сыныптар үшін). Оқу-әдістемелік нұсқау. 23 б.

Учебно-методические рекомендации по физике для 10-11 классов. Учебно-методические рекомендации. 25 с.

Ұсынылып отырған әдістемелік құрал 10-11сыныптарға арналған «Физика» оқу бағдарламасына (2013 ж.) енгізген өзгерістерді шешу мәселенің бірі ретінде ұсынылады.

Бұл әдістемелік құрал жоғары оқу орындарының ғылыми қызметкерлері мен оқытушыларына, мұғалімдерді қайта даярлау және біліктілігін арттыру институттарының мамандарына, орта мектептің оқу-ісі жөніндегі орынбасарлары мен мұғалімдеріне арналады.

В учебно-методическом пособии представлено методическое сопровождение процесса обучения физике с учетом обновленного содержания предмета. Раскрыты особенности учебных компетенций, формируемых на основе интеграции предметов естественнонаучного цикла. Определены научно-методические основы формирования полипредметных учебных компетенций на базе интеграции предметов этого цикла.

Предлагаемое учебно-методическое пособие предназначено методистам, учителям школ, колледжей и студентам соответствующих специальностей педагогических высших учебных заведений, авторам учебников и УМК, издательствам.

 

13. Қазақстандағы орта білім беру: бүгіні мен болашағы. Салыстырмалы-талдамалық құрал. 104 б.

Среднее образование в Казахстане: состояние и перспективы. Сравнительно-аналитическое пособие. 104 с.

Осы құралда Қазақстан Республикасындағы орта білім берудің жай-күйіне талдау жасалды, салыстырмалы талдаулар ұсынылды, сондай-ақ орта білім беруді дамытудың перспективасы анықталды, Қазақстанда білім беруді жаңғыртудың негізгі бағыттары көрсетілді.

Аталған салыстырмалы-талдамалық құрал білім беру ұйымдарының басшылары мен қызметкерлеріне, облыстардың, Астана және Алматы қалалары білім басқармаларының бастықтары мен әдіскерлеріне арналған.

В настоящем пособии проанализировано современное состояние среднего образования в Республике Казахстан, определены перспективы развития среднего образования в условиях перехода на 12-летнюю модель образования, указаны основные пути модернизации образования в Казахстане.

Данное сравнительно-аналитическое пособие рекомендовано руководителям и работникам организаций образования, начальникам и методистам управлений образования областей, гг. Астана, Алматы.

 

14. Жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтар мен педагогтердің жаңашыл тәсілдері негізінде тәрбие жүйесін жаңарту жолдары. Әдістемелік құрал. 64 б.

Пути модернизации системы воспитания на основе общечеловеческих и национальных ценностей и новаторских педагогических подходов Методическое пособие. 62 с.

Әдістемелік құралда жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтар мен педагогтердің жаңашыл тәсілдерінің мазмұны қарастырылған. Жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтар мен педагогтердің жаңашыл тәсілдері негізінде тәрбие жүйесін жаңартудың жолдары анықталған және әдістемелік ұсыныстар берілген.

Әдістемелік құрал мектеп басшылары мен мұғалімдерге, әдіскерлерге, басқару органдары мамандарына және педагог-зерттеушілерге арналған.

В методическом пособии рассматривается содержание общечеловеческих и национальных ценностей и новаторских педагогических подходов. Определены пути и даны методические рекомендации по модернизации системы воспитания на основе общечеловеческих и национальных ценностей и новаторских педагогических подходов.

Методическое пособие предназначено для руководителей и учителей общеобразовательных школ, методистов, специалистов органов управления, педагогов-исследователей.

вернуться к списку