Методические разработки
Перечень методических пособий по формированию научно-методических основ функциональной грамотности у школьников
30.10.2013
122
Перечень методических пособий по формированию научно-методических основ функциональной грамотности у школьников

1. 12 жылдық білім беру жағдайында оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудың тұжырымдамалық тұғырлары. Әдістемелік құрал. 41 б.

 

Бұл әдістемелік құралда функционалдық сауаттылықты қалыптастырудың тұжырымдамалық тұғырлары ұсынылады. Функционалдық сауаттылықтың мектеп жағдайына сәйкес келетін түсініктемесі мен құрылымы, функционалды сауатты оқушының пішіні, функционалдық сауаттылықты қалыптастыруға арналған білім мазмұнының компонентін анықтауға ықпал ететін күтілетін нәтижелер және керекті оқу материалын теру ұстанымдары анықталды.

Бұл құрал білім беру жүйесіндегі әдіскерлерге, мектеп мұғалімдеріне арналған.

 

 

2. Бастауыш мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын қалыптастыру әдістемесі. Әдістемелік құрал. – Астана: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы, 2013. – 41 б.

 

«Бастауыш мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын қалыптастыру әдістемесі» атты әдістемелік құралда оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудың  мазмұны қамтылған.

Әдістемелік құрал мектеп басшыларына, әдіскерлерге, мұғалімдерге, жалпы білім беру саласының мамандарына арналған.

 

3. 12 жылдық мектеп оқушыларының қазақ тілінен функционалдық сауаттылығын қалыптастыру әдістемесі. Әдістемелік құрал. 42 б.

Әдістемелік құралда 12 жылдық мектеп оқушыларының қазақ тілінен функционалдық сауаттылығын қалыптастыру әдістемесінің теориялық және практикалық  негіздерін анықтау мәселелері қарастырылады.

Әдістемелік құрал білім беру саласы мамандарына, мұғалімдерге, әдіскерлер мен осы саланы зерттеушілерге арналған.

 

4. Formation of functional literacy of 12-year school students in English. Methodological instructions (Формирование функциональной грамотности по английскому языку у учащихся 12-летней школы). 38 p.

Theoretical and methodological basis for the formation of functional literacy of 12-year school students are presented in these methodological instructions.

The given methodological recommendations are addressed to English school teachers.

 

5. Особенности формирования функциональной грамотности учащихся основной школы по предметам естественнонаучного цикла. Методическое пособие. –38 с.

В данном методическом пособии рассмотрены методолого-теоретические основы, методы и принципы формирования и оценивания функциональной грамотности учащихся в основной школе. Рассмотрены технологии проектирования содержания предметов естественнонаучного цикла в вопросе развития функциональной грамотности учащихся. Даны методические рекомендации по формированию функциональной грамотности школьников.

Методическое пособие адресовано учителям общеобразовательных школ.

 

 

6. Особенности формирования функциональной грамотности учащихся старшей школы по предметам естественно-научного цикла. Методическое пособие. 48 с.

Данное методическое пособие составлено на основе Государственного образовательного стандарта, утвержденного Постановлением Правительства №1080, от 23 августа 2012 года, включает основополагающие аспекты содержания обучения, практические советы, позволяющие осуществить реализацию формирования функциональной грамотности учащихся общего среднего образования по предметам естественнонаучного цикла.

Пособие предназначено для методистов, учителей школ, колледжей и студентов педагогических высших учебных заведений.

 

 

7. Особенности формирования функциональной грамотности учащихся основной школы при освоении дисциплин общественно-гуманитарного цикла. Методическое пособие. 40 с.

В методическом пособии дается характеристика основных принципов и подходов к проектированию содержания предметов общественно-гуманитарного цикла, личностно-деятельностных методов обучения в контексте формирования функциональной грамотности учащихся основной школы.

Издание предназначено для учителей-предметников общественно-гуманитарных дисциплин основной школы.

 

 

8. Особенности формирования функциональной грамотности учащихся старшей школы по предметам общественно-гуманитарного цикла. Методическое пособие. 41 с.

В методическом пособии представлены особенности модели формирования функциональной грамотности в современных условиях, описаны подходы к разработке содержания нового уровня функциональной грамотности, показаны пути его освоения на практике (в общеобразовательной школе), определены основные подходы к разработке дидактических механизмов формирования функциональной грамотности, реализующих воспитание обучающихся.

Методическое пособие предназначено для работников системы образования.

 

9. 12-жылдық мектеп жағдайында оқушылардың функционалдық сауаттылығын бағалау әдістемесі. Әдістемелік құрал. 43 б.

Әдістемелік құралда педагогтардың уақтылы бақылауын жүзеге асыруға, ал оқушыларға негізгі құзыреттіліктер бойынша білімге қол жеткізуде өз-өзін бағалауына ықпал ететін 12 жылдық мектеп жағдайында оқушылардың функционалдық сауаттылығын бағалау жүйесі әзірленген.

Эксперименттегі сыныптарға сабақ беретін оқытушыларға, білім беру ұйымдарының жетекшілеріне, облыстық (қалалық) педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау институттарының әдіскерлеріне, оқулықтар мен ОӘК авторларына, баспаларға арналған.

 

10. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы мектеп және отбасының өзара іс-әрекетінің мазмұны мен түрлері. Әдістемелік құрал. 38 б.

Бұл әдістемелік құралда оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы мектеп және отбасының өзара іс-әрекетінің мазмұны мен түрлері қарастырылған, отандық және шетелдік тәжірибе талданып, әдістемелік ұсыныстар берілген.

Әдістемелік құрал мектеп басшылары мен мұғалімдерге, педагог-зерттеушілерге, ата-аналарға арналған.

 

11. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыруда 12 жылдық білім беру мазмұнының кіріктірілуі мен сабақтастығы. Әдістемелік құрал. 41 б.

Ұсынылып отырған әдістемелік құралда оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыруда 12 жылдық мектептің білім беру деңгейлеріндегі оқу пәндерінің мазмұндық бағыттары, білім мазмұнының кіріктірілуі мен сабақтастығын іске асыру жолдары берілген.

Бұл әдістемелік құрал жоғары оқу орындарының ғылыми қызметкерлері мен оқытушыларына, мұғалімдерді қайта даярлау және біліктілігін арттыру институттарының мамандарына, орта мектептің оқу-ісі жөніндегі орынбасарлары мен мұғалімдеріне арналады.

 

12. Жобалау және зерттеу қызметі негізінде 12 жылдық білім беру жағдайында оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру. Әдістемелік құрал.
45 б.

Бұл әдістемелік құралда  оқушылардың функционалдық сауаттылығын жобалау және зерттеу қызметі негізінде қалыптастыру, оның ішінде оқушылардың оқу жетістіктерін критериалдық бағалаудың мәселелері қарастырылған. Отандық және халықаралық бағалау әдістеріне талдау жасалып, соның негізінде білім алушылардың құзыреттерін қалыптастыруды бағалаудың критерийлері ұсынылды.

Әдістемелік құрал мұғалімдерге, мектеп басшыларына, педагог зерттеушілерге, оқушыларға және ата-аналарға арналған.

вернуться к списку