+7 7172 577 203
info@nao.kz
+7 7172 577 203
info@nao.kz
Методические разработки
Перечень методических пособий для обеспечения перехода на 12-летнее обучение
30.10.2013
127
Перечень методических пособий   для обеспечения перехода на 12-летнее обучение

1. Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі. Әдістемелік құрал. 65 бет

 

Әдістемелік құралда «Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиетін оқытудың» дидактикалық, тәрбиелік және әдістемелік мәселелері қарастырылды. Болашақта кең арнада сөз етілетін дидактикалық мәселелер мен қазақ әдебиетінің жаңа кезеңдегі туындыларының тәрбиелік қуаты әдістемелік негіздермен бір арнада жүйеленіп берілді.

Әдістемелік құрал қазақ әдебиетін оқыту мәселелерін зерттеуші ғалым-әдіскерлерге, мұғалімдерге, магистранттарға, докторанттарға, студенттерге арналады.

 

2. Совершенствование регионального компонента в  содержании школьных предметов. Методическое пособие. 82 с.

Данное методическое пособие составлено на основе Государственного образовательного стандарта, утвержденного Постановлением Правительства №1080 от 23 августа 2012 года, включает основополагающие аспекты содержания обучения, практические советы, позволяющие осуществить реализацию регионального (краеведческого) компонента школьных предметов в 5-11 классах общеобразовательных школ Казахстана.

В пособии рассматриваются практические, вариативные элементы содержания образования в общеобразовательной школе, раскрывается роль регионального компонента и методические подходы к его формированию в учебных программах различных предметов. Предложены многоаспектные, системные  подходы, отражающие экологическое, экономическое, историческое, социально-культурное своеобразие регионов Казахстана.

Издание предназначено для методистов, учителей школ, колледжей и студентов педагогических высших учебных заведений.

 

3. Методические аспекты определения содержания английского языка в начальной школе. Методическое пособие. 81 с.

В настоящем пособии представлены научно-методические основы отбора и презентации содержания предмета «Английский язык», разработанные в лаборатории общественно-гуманитарного образования Национальной академии образования им. И. Алтынсарина.

Рекомендовано для учителей английского языка  начальной школы, а также для составителей учебников и УМК.

 

4. 12 жылдық мектепке арналған оқулықтар мен ОӘК-ін сапасының мониторингі (10 сынып). Әдістемелік құрал. 35 б.

Бұл әдістемелік құралда 12 жылдық оқытуға көшу бойынша эксперименттік 10-сыныптарға арналған оқулықтар мен ОӘК-ін байқаудан өткізуге қатысатын білім беру ұйымдарының тізімі; оқушылардың үлгерім нәтижелері мен білім сапасы; байқау оқулықтары мен ОӘК-ін талдау қорытындысы берілген.

Эксперимент жүргізуші мұғалімдерге, білім беру ұйымдарының басшыларына, оқулықтар мен ОӘК-нің авторларына, экспериментке жетекшілік ететін облыстық (қалалық) әдістемелік кабинет және баспа қызметкерлеріне арналады.

 

4. Мониторинг качества учебников и УМК по 12-летней школе
(10 класс). Методическое пособие. 36
с.

В методическом пособии представлены сведения о количестве
10-х экспериментальных классов и учащихся в разрезе областей и гг. Астаны, Алматы по переходу на 12-летнее обучение; анализ результатов успеваемости и качества знаний учащихся за І полугодие 2012-2013 учебного года; итоги апробации пробных учебников и УМК.

Адресовано учителям-экспериментаторам, руководителям организаций образования, методистам областных (городских) институтов повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров, курирующим эксперимент, авторам учебников и УМК, издательствам.

 

5. Орта мектепте оқыту процесінде көптілділікті дамыту мәселелері. Әдістемелік құрал. 85 б.

Әдістемелік құралда көптілділікті дамытуға арналған әдістемелік ұсыныстар берілген. Мектеп жағдайында тілдік және тілдік емес пәндерді бағдарламалық сағат мөлшерінде екі тілде оқыту әдістемесі әзірленіп, мектептің бастауыш, негізгі орта және жоғары буындарында қолдану ерекшеліктері қарастырылған. Тілдік пәндерді функционалдық-коммуникативтік, тілдік емес пәндерді когнитивтік-коммуникативтік технологиялармен оқыту үлгілері ұсынылып отыр.

Бұл құрал білім беру жүйесіндегі әдіскерлерге, мектеп мұғалімдеріне арналған.

 

6. 12 жылдық жалпы орта мектептің базалық білім мазмұнын анықтау әдістері. Әдістемелік құрал. 84 б.

Ұсынылып отырған әдістемелік құралда 12 жылдық мектептегі жалпы орта білім берудің базалық білім мазмұнын анықтаудағы оқушылардың физиологиялық, психологиялық-педагогикалық ерекшеліктері, жоғары сыныптарда бейіндік оқытуды дамытудың тұжырымдамалық негіздері, білім беру мазмұнына қойылатын талаптар мен дидактикалық принциптер, жалпы орта білім берудің базалық мазмұнын анықтаудың матрицасы берілген.

Бұл әдістемелік құрал жоғары оқу орындарының ғылыми қызметкерлері мен оқытушыларына, мұғалімдерді қайта даярлау және біліктілігін арттыру институттарының мамандарына, орта мектептің оқу-ісі жөніндегі орынбасарлары мен мұғалімдеріне арналады.

 

7. 12 жылдық бастауыш мектептің базалық білім мазмұнын анықтау әдістері. Әдістемелік құрал. 83 б.

Әдістемелік құралда кіші жастағы балалардың психологиялық, физиологиялық ерекшеліктері сипатталып, соған сәйкес бастауыш сыныптарда оқытылатын пәндердің базалық білім мазмұны ұсынылады.

Әдістемелік құрал мектеп басшыларына, әдіскерлерге, мұғалімдерге, жалпы білім беру саласының мамандарына арналған.

 

8. 12 жылдық негізгі орта мектептің базалық білім мазмұнын анықтау әдістері. Әдістемелік құрал. 78 бет.

Әдістемелік құралда 12 жылдық мектептің негізгі орта деңгейі оқушыларының физиологиялық ерекшеліктері, психологиялық-педагогикалық аспектілері және негізгі орта білімнің базалық мазмұнын анықтау әдістемесі берілген. Сонымен қатар білім беру салалары бойынша негізгі орта мектепте оқытылатын оқу пәндерінің үлгілік базалық мазмұны енгізілген.

Бұл әдістемелік құрал жалпы білім беретін мектептердегі 12 жылдық оқытуға көшу экспериментін жүргізуші мұғалімдерге, әдіскерлерге және біліктілікті арттыру институттарының мамандарына арналған.

 

9. Система критериального оценивания учебных достижений учащихся. Методическое пособие. 80 с.

В методическом пособии разработаны системы критериального  оценивания результатов обучения и личных достижений учащихся по ключевым компетенциям, способствующие осуществлению  педагогам текущего, периодического  и итогового контроля, а также организации самоконтроля со стороны самих обучающихся в условиях развития формирования  их функциональной грамотности и целостного формирования личности.

Пособие адресовано учителям, руководителям организаций образования, методистам областных (городских) институтов повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров,  авторам учебников и УМК, издательствам.

 

 

10. Особенности предпрофильного и профильного обучения в 12-летней школе. Методическое пособие. 80 с.

В методическом пособии раскрыты особенности предпрофильного и профильного обучения. Предлагаемая научно-методическая база заключается в принципах отбора учебного материала, организации взаимосвязи базового и профильного содержания предмета, а также определении оптимальных путей обучения, обеспечивающих активную познавательную, исследовательскую и практическую деятельность учащихся в аспекте профиля обучения.

Пособие адресовано учителям, руководителям организаций образования, методистам областных (городских) институтов повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров, авторам учебников и УМК, издательствам.

 

11. Кәсіптік бейімдеп оқыту әдістемесі (12 жылдық мектеп). Әдістемелік құрал. 81 б.

Кәсіптік бейімдеп оқыту әдістемесі (12 жылдық мектеп) әдістемелік құралда 12 жылдық білім беру жүйесінде бейіндеп оқытудың мәні мен  кәсіпке бейіндеу жұмысының сабақтастығы, «мектеп - колледж - ЖОО» жүйесі бойынша жоғары сынып оқушыларын кәсіби-бейіндеп оқытудағы білім мазмұнының сабақтастық моделі, білім мазмұнының сабақтастығын қамтамасыз ету технологиялары мен дидактикалық шарттары қамтылған.

Әдістемелік құрал 12 жылдық білім беру мектептерінің басшыларына, әдіскерлерге, мұғалімдерге, жалпы білім беру саласының мамандарына арналған.

 

12. Интеграция предметов естественнонаучного цикла в формировании функциональной грамотности школьников в условиях 12-летнего обучения. Методическое пособие. 72 с.

В методическом пособии раскрыты особенности выявления учебных компетенций, формируемых на основе интеграции предметов естественнонаучного цикла, определены научно-методические  основы  формирования полипредметных учебных компетенций на основе  интеграции предметов этого цикла. Разработаны  примеры  заданий с использованием интегративных содержательных ресурсов предметов естественнонаучного цикла, показана методика их использования на уроках, представлены примерные планы проведения уроков с интегративным содержанием.

Предлагаемое методическое пособие предназначено для методистов, учителей школ, колледжей и студентов соответствующих специальностей педагогических высших учебных заведений, авторам учебников и УМК, издательствам.

 

13. Мектептегі оқыту процесінің тәрбиелік бағыттылығын дамыту. Әдістемелік құрал. 81 б.

Бұл әдістемелік құралда мектептегі оқыту процесінің тәрбиелік құрамдасын күшейтудің психологиялық-педагогикалық негіздері, жолдары мен әдістері қарастырылған, отандық және шетелдік тәжірибе талданып, ұсыныстар берілген.

Әдістемелік құрал мектеп басшылары мен мұғалімдерге, әдіскерлер мен педагог-зерттеушілерге арналған.

 

14. Қоғамдық-гуманитарлық бағытта бейіндік оқытудың әдістемелік ерекшеліктері. Әдістемелік құрал. 82 б.

Әдістемелік құралда oрта мектептегі бейіндік-бағдарлы oқытудың oтандық және шетелдік тәжірибелер зерттелген және талдап қoрытылған, бейіндік оқытудың негізгі тұжырымдамалық ережелері анықталған, қoғамдық-гуманитарлық бағыты пәндерінің мазмұнына қoйылатын талаптар әзірленген, қoғамдық-гуманитарлық бағыттағы бейіндік-бағдарлы пәндердің әдістемелік ерекшеліктері сипатталған.

Бұл әдістемелік құрал жoғары oқу oрындарының ғылыми қызметкерлері мен oқытушыларына, мұғалімдерді қайта даярлау және біліктілігін арттыру институттарының мамандарына, мектеп директорының oқу-ісі жөніндегі oрынбасарлары мен мұғалімдерге арналады.

 

15. Жаратылыстану-математикалық бағытта бейіндік оқытудың әдістемелік ерекшеліктері. Әдістемелік құрал. 89 б.

Ұсынылып отырған әдістемелік құралда орта мектепте бейінді-бағдарлы оқытуды ұйымдастыру бойынша шетелдік және отандық тәжірибелер талданып, бейіндік-бағдарлы оқытудың негізгі тұжырымдамалық ережелері анықталған және жаратылыстану-математикалық бағыттағы бейіндік пәндердің білім мазмұнына қойылатын талаптар мен жаратылыстану-математикалық бағыттағы сыныптарда бейіндік пәндерді оқытудың әдістемелік ерекшеліктері берілген.

Бұл әдістемелік құрал жоғары оқу орындарының ғылыми қызметкерлері мен оқытушыларына, мұғалімдерді қайта даярлау және біліктілігін арттыру институттарының мамандарына, орта мектептің оқу-ісі жөніндегі орынбасарлары мен мұғалімдеріне арналады.

 

16. 12 жылдық мектепте бейіндік оқытуды ұйымдастыру (эксперимент). Әдістемелік құрал. 87 б.

Әдістемелік құралда үлгілік оқу жоспарында  бейіндік пәндер бойынша оқу жүктемесінің ерекшеліктері, пәндер бойынша бейіндік білім беру мазмұны, мектептерде бейіндік оқытуды ұйымдастырудың жолдары және бейіндік сыныптарда білім алатындардың педагогикалық кадрларының деңгейіне қойылатын талаптар қарастырылады.

Құралда бейіндік оқытуды ұйымдастыруда оқушылар мен ата-аналардан  алдын ала  сұрақтар бойынша пікірлерін білу және нақты аймақ, қала, ауданның еңбек нарығының сұранысы тірек ретінде алынады. Мектептің (мамандар, материалдық-техникалық қоры) мүмкіндігі де маңыздылығы жағынан жоғары көрсеткіш болып саналады.

Әдістемелік құрал мұғалім-экспериментаторларға, білім беру ұйымдарының басшыларына, 12-жылдық білім беруге көшу бойынша экспериментке жетекшілік ететін облыстық (қалалық) педагогикалық кадрлар біліктілігін арттыру және қайта даярлау институттарының әдіскерлеріне арналады.

 

17. Проектирование содержания курсов по выбору для профильной школы. Методическое пособие. 74 с.

В методическом пособии раскрыты педагогические основы проектирования содержания курсов по выбору для профильной школы. Рассмотрены особенности дифференцированного и индивидуализированного обучения учащихся в соответствии с их профессиональными интересами.

Предлагаемое методическое пособие предназначено для методистов, учителей школ, колледжей и студентов соответствующих специальностей педагогических высших учебных заведений, авторам учебников и УМК, издательствам.

 

18. 2013-2014 оқу жылында Қазақстан Республикасының жалпы орта білім беретін ұйымдарында ғылым негіздерін оқытудың ерекшеліктері туралы. Әдістемелік нұсқау хат. 118 б.

Жинаққа жалпы орта бiлiм беретiн мектептердiң 1-11-сыныптарында оқу процесін ұйымдастыру бойынша материалдар енгiзiлген. Жалпы орта бiлiм беретiн мектептердiң басшылары мен пән мұғалiмдерiне, бiлiм саласы қызметкерлерiне арналған.

 

19. Об особенностях преподавания основ наук в общеобразовательных организациях Республики Казахстан в 2013-2014 учебном году. Инструктивно-методическое письмо. – Астана: Национальная академия образования
им. И. Алтынсарина, 2013. – 1
21 с.

Сборник включает материалы по организации образовательного процесса
в 1-11 классах средних общеобразовательных школах Республики Казахстан.

Сборник адресован руководителям и учителям-предметникам, работникам системы среднего образования.

 

20. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру (бастауыш сыныптар). Әдістемелік құрал. 66 б.

«Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру» (бастауыш сыныптар) атты әдістемелік құралда бастауыш сынып оқушыларының функционалдық сауаттылығын қалыптастырудың психологиялық-педагогикалық және әдістемелік негіздері қамтылған.

Әдістемелік құрал мектеп басшыларына, әдіскерлерге, мұғалімдерге, жалпы білім беру саласының мамандарына арналған.

 

21. Қазақ тілді емес мектептерде тілдерді дамыта оқыту әдістері. Әдістемелік құрал. 86 б.

Ұсынылып отырған әдістемелік құрал оқыту өзге тілде жүргізілетін жалпы білім беретін орта мектептерде мемлекеттік тіл – қазақ тілін дамыта оқыту мәселелерін жетілдіру мақсатын көздейді.

Әдістемелік құрал жалпы білім беретін орта мектептердің қазақ тілі пәні мұғалімдеріне, жоғары оқу орындарындағы филология факультеті  студенттеріне  әдістемелік көмек ретінде ұсынылады.

вернуться к списку