Обсуждения

Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін мектептерінде үй тапсырмасын орындау және ұйымдастыру бойынша әдістемелік ұсынымдамалар

Типовый учебный план общего среднего образования

Типовой учебный план начального образования (в рамках обновления содержания среднего образования) Обучение на казахском языке

Типовой учебный план начального образования (в рамках обновления содержания среднего образования) Обучение на русском языке

Типовой учебный план начального образования (в рамках обновления содержания среднего образования) Обучение на уйгурском/узбекском/таджикском языке

Негізгі орта білім берудің үлгілік оқу жоспары

Жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспары

Бастауыш мектепке арналған оқу бағдарламалар (білім беру мазмұнын жаңарту аясында)

Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын, оның ішінде балаларға арналған қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары

Жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты

Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты